Termeni și condiții

Bine ați venit pe site-ul www.euromaster.ro. Prin accesarea acestui site, acceptați dispozițiile prezentului aviz juridic. Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile de mai jos.

Copyright

Conținutul acestui site (în special datele, informațiile, ilustrațiile, logo-urile, mărcile etc.) este protejat de dreptul de autor și de alte drepturi de proprietate intelectuală. Orice copie, reproducere, difuzare, integrală sau parțială, a conținutului site-ului, prin orice procedeu, este ilegală, cu excepția unei singure copii pe un singur calculator destinat unei utilizări exclusiv personale. Elementele prezentate în acest site pot fi modificate fără preaviz și sunt puse la dispoziție fără garanții, exprese sau implicite, de nicio natură și nu pot da dreptul la niciun tip de despăgubire. Utilizatorului acestui site îi revine sarcina de a lua toate măsurile necesare pentru a-și proteja datele și/sau soft-urile de eventuale contaminări cu viruși care circulă în rețeaua de internet.

Copyright © 2010 - 2024 - Eurodrive Services and Distribution N.V. Toate drepturile rezervate. 

 

AVIZ JURIDIC

Articolul 1: Obiect

Prezentul aviz are drept obiect definirea modalităților prin care Eurodrive Services and Distribution N.V., o societate pe acțiuni de origine olandeză, înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația olandeză, având sediul comercial în Huub van Doorneweg 2, 5151 DT Drunen, Olanda, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Camera de Comerț din Brabant sub Nr. 33224954, acționar majoritar al societății Euromaster Tyre & Services România SA, o societate pe acțiuni din România, înregistrată și funcționând conform legislației române, având sediul în Voluntari, Ilfov, Șos. București Nord, Nr. 10, Global City Business Park, Clădirea O11, Etaj 4, Camera 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J23/2380/07.08.2013, Cod Unic de Înregistrare 25872595 („EUROMASTER”), capital social subscris și vărsat 4.300.000 lei, pune la dispoziția utilizatorilor de internet site-ul www.euromaster.ro și condițiile în care utilizatorii de internet accesează și utilizează acest site. Orice conectare la site-ul www.euromaster.ro se face sub rezerva respectării prezentului aviz juridic în legătură cu care EUROMASTER își rezervă dreptul de a-l modifica sau actualiza în orice moment și fără preaviz. Accesarea și utilizarea site-ului www.euromaster.ro antrenează adeziunea dumneavoastră la acest aviz juridic. În cazul în care nu sunteți de acord cu clauzele expuse în continuare, vă recomandăm să nu utilizați acest site.


Articolul 2: Accesarea serviciului

Serviciul poate fi accesat 24 de ore din 24, 7 zile din 7, exceptând cazurile de forță majoră sau evenimentele care nu țin de controlul EUROMASTER și sub rezerva eventualelor pene și intervenții de mentenanță necesare în vederea unei bune funcționări a serviciului și a materialelor. EUROMASTER își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe accesul la întreg site-ul sau la o parte din acesta, inclusiv cu precădere conținutul, funcționalitățile, sau orele de disponibilitate fără un anunț prealabil, oricare ar fi motivul și conform propriei decizii suverane. EUROMASTER acordă utilizatorului de internet, care acceptă, dreptul de a conecta unul sau mai multe posturi de lucru la site-ul său. Accesul la serviciu se face de la calculatorul sau calculatoarele personal(e) ale utilizatorului de internet conectat(e) la o rețea de telecomunicație care îi permite accesul la site-ul www.euromaster.ro. Protocoalele de comunicare utilizate sunt cele utilizate în rețeaua internet. Dreptul de accesare și utilizare a site-ului EUROMASTER constituie drepturi neexclusive și netransmisibile.
 

Articolul 3: Drepturi de proprietate intelectuală

Conținuturile (cu precădere datele, informațiile, ilustrațiile, logo-urile, mărcile, sunetele etc.) care apar sau sunt disponibile pe site-ul http://www.euromaster.ro/ sunt protejate cu titlu de drept de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală și constituie proprietatea exclusivă a editorilor acestora. Orice copie, reproducere, reprezentare, adaptare, difuzare, integrală sau parțială, a conținutului site-ului EUROMASTER în general care îi aparține acestuia sau unui alt editor, oricare ar fi procedeul utilizat, este ilegală, cu excepția unei singure copii, pe un singur calculator și aceasta rezervată exclusiv utilizării personale.

EUROMASTER face eforturi pentru a sigura cât mai bine exactitatea și actualitatea informațiilor difuzate pe acest site, al căror conținut își rezervă dreptul de a-l corecta în orice moment și fără preaviz. Cu toate acestea, EUROMASTER nu poate garanta exactitatea, precizia sau caracterul exhaustiv al informațiilor prezentate pe acest site, acestea fiind deci puse la dispoziție fără vreo garanție expresă sau implicită, de nicio natură, și nu pot da dreptul la despăgubiri. Informațiile și imaginile aflate pe site sunt protejate de Copyright © 2010 - 2024 - Eurodrive Services and Distribution N.V. sau copyright-ul partenerilor săi. Logo-urile sunt mărci înregistrate de EUROMASTER și / sau de partenerii săi.
 

Articolul 4: Utilizarea conținutului

Niciunul dintre conținuturile și /sau documentele care provin de pe site-ul www.euromaster.ro nu poate fi copiat, reprodus, publicat, descărcat, postat, transmis sau distribuit în niciun fel, exceptând cazul unei simple înregistrări a conținuturilor și / sau a documentelor pe un calculator personal pentru o utilizare personală și în scopuri necomerciale. Va trebui în acest caz să păstrați neschimbate mențiunile referitoare la proprietate. Modificarea acestor conținuturi și / sau documente și utilizarea lor într-un alt scop constituie o încălcare a drepturilor de proprietate ale EUROMASTER. Este interzisă utilizarea acestor conținuturi și / sau documente pe un alt site sau într-un mediu informatic în rețea.
 

Articolul 5: Adrese de e-mail

Pentru corespondența electronică cu EUROMASTER, utilizatorii de internet trebuie să completeze formularul de corespondență electronică propus pe site-ul www.euromaster.ro. Răspunsurile formulate de EUROMASTER la e-mailuri nu vor putea fi asimilate și nu constituie dovada efectuării unei activități publicitare, promoționale sau comerciale pe teritoriul țării de destinație a răspunsurilor.
 

Articolul 6: Limitarea răspunderii

Documentele și informațiile difuzate pe www.euromaster.ro sunt furnizate fără nicio garanție expresă sau implicită de orice tip. EUROMASTER nu va putea fi considerat răspunzător în cazul contaminării materialelor informatice ale utilizatorilor de internet cauzate de un virus sau de alte programe informatice dăunătoare. Utilizatorului acestui site îi revine sarcina de a lua toate măsurile adecvate pentru a-și proteja datele și / sau soft-urile de contaminarea cu eventuali viruși care circulă în rețeaua internet. EUROMASTER, angajații săi, furnizorii acestuia, sau terții menționați pe site nu vor putea fi în niciun caz considerați răspunzători, în temeiul unei acțiuni în răspundere contractuală, delictuală sau orice alt tip de acțiune, pentru daunele directe sau indirecte, incidentale sau accesorii, sau de orice natură, sau pentru orice prejudiciu, în special de natură financiară sau comercială, care ar rezulta din utilizarea site-ului sau a oricărei informații obținute de pe site.

Site-ul www.euromaster.ro poate include linkuri către alte site-uri web. Aceste site-uri sunt independente de site-ul EUROMASTER. În măsura în care EUROMASTER nu editează și nu poate să controleze aceste site-uri, EUROMASTER nu poate fi considerat răspunzător în ceea ce privește disponibilitatea acestor site-uri, conținutul, publicitatea, produsele și / sau serviciile disponibile pe acestea sau plecând de la acestea. Prin urmare, EUROMASTER nu va fi sub nicio formă răspunzător pentru daunele directe sau indirecte care pot surveni cu ocazia accesării de către utilizatorul de internet a unui site partener sau a utilizării acestui site, pentru nerespectarea vreunei reglementări în ceea ce privește conținuturile și serviciile sau pentru orice atingere adusă drepturilor terților.

EUROMASTER își declină orice răspundere în ceea ce privește conținutul, informațiile, programele, publicitatea, produsele, serviciile sau orice alt material disponibil pe aceste site-uri sau plecând de la acestea, legate printr-o legătură hipertext la site-ul www.euromaster.ro.

Se poate crea un link către site-ul www.euromaster.ro fără autorizarea expresă a editorului, doar cu condiția ca respectivul link să trimită pe pagina de întâmpinare a site-ului Euromaster deschizând o pagină nouă a browserului. Cu toate acestea, editorul își rezervă dreptul de a solicita desființarea unui link pe care îl consideră a nu fi conform cu politica sa editorială.

În celelalte cazuri, trebuie să solicitați autorizarea expresă a editorului la adresele menționate la sfârșitul acestui cod, și mai precis:

  • dacă doriți afișarea logo-ului editorului,
     
  • dacă conținutul site-ului editorului trebuie să se integreze în navigația de pe site-ul dumneavoastră,
     
  • dacă accesul la paginile care conțin linkul către site-ul editorului nu este gratuit.

De asemenea se interzice crearea unui link integrat („deep linking”): paginile site-ului www.euromaster.ro nu trebuie să fie legate în interiorul paginilor unui alt site.

Se precizează faptul că libera autorizare de a crea un link către un site nu include dreptul de a reproduce o parte din conținut pentru a crea respectivul link.

Conținuturile și serviciile furnizate de partenerii EUROMASTER pe site-ul www.euromaster.ro cad sub răspunderea exclusivă a acestora. Astfel, EUROMASTER nu este răspunzător pentru pagubele directe sau indirecte care pot surveni în special cu ocazia utilizării acestui site, pentru nerespectarea vreunei reglementări în ceea ce privește conținuturile și serviciile sau pentru orice atingere adusă drepturilor terților.
 

Articolul 7: Competența juridică și legea aplicabilă

Toate litigiile ivite sau care urmează să apară decurgând din, sau în legătură cu utilizarea site-ului www.euromaster.ro sunt de competența exclusivă a tribunalelor din România și vor fi guvernate și analizate conform legislației române independent de normele privind conflictul de legi. Utilizarea site-ului www.euromaster.ro echivalează cu acordul dumneavoastră expres pentru aplicarea prezentei clauze jurisdicționale. În cazul în care una dintre dispozițiile acestui aviz juridic va fi considerată ilegală, nulă sau neaplicabilă din orice motiv, ea va fi considerată ca nefăcând parte din prezentul aviz juridic și nu va afecta validitatea și aplicarea celorlalte dispoziții.

Vă dorim o experiență cât mai plăcută pe site-ul nostru!