Tichet CADOU 50 RON

 
 

Regulament  Campanie  „TICHET CADOU 50 LEI”

§ 1. Dispoziții generale

1. Campania denumită „TICHET CADOU 50 LEI” (denumită în continuare „Campania”) este o activitate dezvoltată și implementată de S.C. EUROMASTER TYRE&SERVICES România SA, cu sediul în Voluntari, Șos. București Nord Nr. 10, Global City Business Park, clădirea O1, Et. 4, Cam. 1, jud. Ilfov, CIF RO 25872595, înregistrată la registrul comerțului cu nr. J23/2380/2013, denumită în continuare „Organizator”,

2. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

3. Prin participarea la această campanie, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

4. Regulamentul Campaniei este publicat pe site-ul Organizatorului www.euromaster.ro, pe întreaga perioadă a Campaniei.

5. Această campanie nu este și nu trebuie, în niciun caz, considerată un joc de noroc.

 

§ 2. Durata și locul de desfășurare a campaniei promoționale

2.1. Campania este organizată și desfășurată pe întreg teritoriul României, în cele 14 puncte de lucru Euromaster România si punctele francizate care își vor da acordul.

2.2. Campania va începe pe data de 15 Iunie 2020 și se va desfășura până pe data de 30 Septembrie 2020.

 

§ 3. Mecanismul Campaniei

1. Organizatorul va oferi gratuit un TICHET CADOU în valoare de 50 LEI (TVA inclus) persoanelor care în decurs de 30 de zile calendaristice au achiziționat:

a.)  produse în valoare de 1 000 LEI (anvelope)

b.) sau servicii (doar manoperă) întreținere autovehicule în valoare de 500 LEI.

Valorile menționate la punctul a.) și b.) pot fi cumulate pe facturi emise în aceeași lună.

 

2. TICHETUL CADOU poate fi utilizat o singură data, la servicii întreținere autovehicule sau achiziție produse, până la data de 30 SEPTEMBRIE 2020.

3. Nu este permisă acordarea contravalorii în bani sau oferirea altor servicii decât cele menționate în acest regulament.

 

§ 4. Reclamații

1. Participanții au dreptul de a depune reclamații privind Campania la următoarea adresă a Organizatorului: Voluntari, Șos. București Nord, Nr. 10, Global City Business Park, clădirea O1, Et. 4, Cam. 1, jud. Ilfov.

2. Participanții sunt obligați să prezinte orice reclamații direct Organizatorului, în scris, prin scrisoare recomandată sau prin curier, în termen de 14 zile de la data primirii informațiilor cu privire la orice nereguli legate de Campanie. Reclamațiile primite de către Organizator după perioada mai sus menționată nu vor fi luate în considerație de către Organizator.

3. Sub rezerva dispozițiilor diferite de la punctul 2 de mai sus, orice altă comunicare între Participanți și Organizator se realizează prin corespondență e-mail trimisă la adresa de e-mail a Organizatorului: client.romania@euromaster.com

 

§ 5. Prelucrarea Datele personale ale Participanţilor

Organizatorul va procesa date cu caracter personal în vederea desfășurării prezentei Campanii.

1. Datele cu caracter personal care urmează a fi prelucrate de către părți în scopul meționat mai sus sunt următoarele: Nume/prenume, număr înmatriculare auto, număr telefon, adresă email (unde este cazul).

2.Datele cu caracter personal prelucrate vor fi stocate pentru perioada necesară îndeplinirii scopului prezentei Campanii, exclusiv pe durata derulării Campaniei, și, ulterior pentru perioadele de păstrare cerute de legile fiscale, de arhivare și de alte legi aplicabile.

  1. În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură participanților, pe durata Campaniei, următoarele drepturi:
  1. dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
  2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
  3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
  4. dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal;
  5. dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal;
  6. dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispozițiile legale prevăd contrariul;
  7. dreptul la portabilitatea datelor;
  8. dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

2. Participanții își pot exercita drepturile menționate anterior printr-o cerere scrisă, datată, semnată și adresată Organizatorului la adresa: Șos. București Nord nr. 10, Global City Business Park, clădirea O1, et. 4, cam. 1, Voluntari, jud. Ilfov, România sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: client.romania@euromaster.com.

 

Organizatorul este considerat operatorul de date cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participanților care participă la Campanie.

5. Participanții au dreptul să aibă acces la datele lor personale și să le rectifice prin contactarea client.romania@euromaster.com. Dezvăluirea datelor cu caracter personal este voluntară, totuși obligatorie pentru a participa la Campanie.

6. Organizatorul nu poate utiliza în continuare şi dezvălui datele personale ale Participanților, unor terțe părți, în scopuri comerciale de prospectare. Participanții se pot opune unei astfel de utilizări și divulgări, în orice moment, prin contactarea client.romania@euromaster.com

 

§ 6. Dispoziții finale

1. Prin participarea la această Campanie, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

2. În situația în care furnizarea serviciilor devine imposibil de realizat din diferite cauze ce nu țin de participant sau organizator, Organizatorul își rezervă dreptul de a înceta prezenta Campanie. 

3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile prezentei Campanii, printr-un Act adițional ce va fi publicat  pe site-ul euromaster.ro.

4. Posibilele litigiile care apar în baza prezentului Regulament  se vor soluționa pe cale amiabilă. În situația în care litigiile nu au fost soluționate pe cale amiabilă, acestea vor fi soluționate de Instanța competentă teritorial de la sediul Organizatorului.