Câștigă 20 euro pentru fiecare anvelopă Goodyear, Dunlop de camion

 
 

§ 1. Dispoziții generale
1. Campania promoțională denumită „MyGoodyear martie 2019” (denumită în continuare „Campania”) este o acțiune de marketing dezvoltată și implementată de Goodyear Dunlop Tires Operations SA, cu sediul în Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxemburg, înregistrată la Registrul comerțului și al companiilor din Luxemburg cu numărul B71.219 (denumită în continuare „Organizator”), vizând creșterea achiziționării de anvelope mărcilе Goodyear, Dunlop sau Treadmax cu dimensiunea jantei de 22,5" sau dimensiunea 435/50R19.5”, în modelele selectate de către Organizator, definite în Anexa 1 la prezentele Reguli și condiții (denumite în continuare „Anvelope”).
2. Pentru această campanie, prin „Afiliat” se înțelege orice societate, firmă, asociație în participațiune, parteneriat sau altă companie, organizație sau entitate care este direct sau indirect controlată de, controlează sau este sub control comun cu Organizatorul, după caz. În sensul prezentei Campanii, un astfel de control al unei societăți înseamnă o deținere directă sau indirectă a 50% sau mai mult din valorile mobiliare cu drept de vot în circulație ale unei societăți cu drept de vot pentru alegerea directorilor sau a echivalentului acestora și înseamnă, de asemenea, deținerea, directă sau indirectă, a competenței de a conduce sau de a cauza conducerea și politicile unei astfel de societăți. Termenii „controlează” și „controlat” au înțeles corelativ.
3. Punerea în aplicare a campaniei este susţinută și administrată de PRO DUCT prin Business Friends sp. z.o.o., cu sediul în Varșovia, str. Jankowska 10 (Polonia), înscrisă în registrul polonez al antreprenorilor păstrat de Tribunalul districtual al orașului capitală Varșovia, în Varșovia, Divizia comercială XII al Registrului tribunalului național sub KRS nr. 0000004049 (denumită în continuare „Administrator”).
4. Campania are scopul de a-i recompensa pe Participanții care îndeplinesc toate condițiile definite în prezentul document pentru achiziționarea de Anvelope, pe durata întregii Campanii, direct de la punctele de vânzare definite în Anexa 2 la aceste Reguli și condiții (numite în continuare în comun „Parteneri” sau individual „Partener”).
5. Aceste Reguli și condiții sunt publicate pe site-ul web al Campaniei de pe următorul site web: www.MyGoodyear.eu (denumit în continuare „Site web”) pe întregul termen al Campaniei.
6. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica aceste Reguli și condiții, prin publicarea noii versiuni pe Site-ul web; cu toate acestea, modificările nu pot încălca, în niciun fel, drepturile deja dobândite de către Participanți. Modificările aduse acestor Reguli și condiții vor fi anunțate cu cel puțin 14 zile înainte de intrarea lor în vigoare.
7. Această campanie nu este și nu trebuie, în niciun caz, considerată un joc de noroc.
§ 2. Condiții de participare la Campanie
1. Campania a fost concepută exclusiv pentru companii și persoane fizice care desfășoară o activitate proprie, formată din transporturi profesionale de bunuri sau persoane, care au îndeplinit toate condițiile menționate mai jos pe întreaga durată a Campaniei:
2
a) și-au înregistrat participarea în Campanie pe Site-ul web prin acceptarea acestor Reguli și condiții și prin depunerea unei aplicații relevante (aceasta înseamnă completarea tuturor câmpurilor obligatorii pe Site-ul web și făcând clic pe un link din mesajul e-mail primit de la Organizator, care a dus la finalizarea procesului de înregistrare ); și
b) și-au exprimat consimțământul, în timpul înregistrării pe Site-ul web, pentru dezvăluirea datelor personale Organizatorului și pentru procesarea datelor personale dezvăluite, de către Organizator, în scopul organizării Campaniei; și
c) nu au obligații financiare restante față de Organizator și față de oricare dintre Afiliații săi;
numiți în continuare în comun „Participanți” sau individual „Participant”.
2. În Campanie nu pot participa personalul Organizatorului, membrii familiilor lor și personalul altor entități care participă la elaborarea și implementarea Campaniei comandate de către Organizator, nici persoanele care au relații de lucru permanente cu aceste entități pe bază de contract fără angajare.
3. Organizatorul își rezervă dreptul de a decide să-i retragă Participantului dreptul de a participa la Campanie, în caz de încălcare a acestor Reguli și condiții, precum și în cazul în care desfășoară activități care dăunează sau compromit bunul nume al Organizatorului sau al oricărui Afiliat al său, reputația sau interesele lor. Organizatorul își rezervă dreptul de a decide cu privire la a-i retrage Participantului dreptul de a participa la Campanie, în cazul în care acesta utilizează adrese sau nume incomplete sau false. În acest caz, Participanții excluși își pierd dreptul de a primi orice Recompensă. În cazul în care Recompensa a fost deja primită de Participanții excluși, Organizatorul poate solicita rambursarea echivalentului său direct de la ei.
4. Administratorul sau Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru consecințele nerespectării obligațiilor fiscale de către Participanți. Administratorul sau Organizatorul nu va fi răspunzător pentru nicio daună care rezultă din modificările legilor sau interpretarea acestora sau pentru orice cheltuieli suplimentare pe care Participanții le datorează ca obligații fiscale și alte datorii către stat.
§ 3. Durata campaniei
1. Campania începe la data de 01.03.2019 și durează până la 31.03.2019 (denumită în continuare „Perioada Campaniei”), ceea ce înseamnă că Recompensele vor fi acordate numai pentru achiziționarea Anvelopelor în perioada menționată mai sus, de către Participanții care îndeplinesc toate condițiile definite în prezentul document.
2. Pentru această Campanie, ca dată a achiziției Anvelopelor de către Participanți se consideră data indicată în facturile cu TVA sau chitanțele încărcate corespunzător pe site-ul web, care confirmă o astfel de achiziție.
§ 4. Mecanismul Campaniei
1. Organizatorul se angajează să acorde o Recompensă pentru Participanții care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de aceste Reguli și condiții, care achiziționează anvelope în Perioada campaniei, direct de la orice Partener, cu condiția ca achiziționarea menționată mai sus să fie înregistrată în mod corespunzător de Participant pe site-ul web până la https://era.mygoodyear.eu/ în conformitate cu punctul 2 de mai jos și va fi aprobată de Administrator în timpul procesului de verificare.
2. Pentru a obține Recompensa, Participanții sunt obligați să înregistreze pe site-ul web achiziția Anvelopelor participante la Campanie. În timpul procesului de înregistrare, Participanții sunt obligați să încarce pe Site-ul web scanări sau fotografii clare ale facturilor de TVA sau ale chitanțelor care confirmă achiziționarea Anvelopelor (inclusiv informații despre tipurile și volumele Anvelopelor) in Perioada de campanie.
3
3. Toate scanările și fotografiile facturilor cu TVA sau chitanțelor încărcate pe Site-ul web de către Participanți vor fi verificate și aprobate de către Administrator, care va furniza Organizatorului numai informațiile despre valoarea totală a Recompenselor care se acordă fiecărui Participant. Administratorul nu va divulga nici Organizatorului, nici oricăruia dintre Afiliații săi, informații sensibile din punct de vedere comercial, obținute de la Participanți.
4. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza să acorde Recompensa oricărui Participant care nu și-a înregistrat în mod corespunzător achiziția Anvelopelor, pe Site-ul web, până la 12 aprilie 2019 sau oricărui Participant care a returnat Partenerului Anvelopele achiziționate, după înregistrarea acestora pe Site-ul web.
5. Participanților care au achiziționat Anvelope în timpul Perioadei campaniei și au înregistrat în mod corespunzător achiziția acestora pe Site-ul web în intervalul de timp indicat în acest document, li se va acorda o recompensă în valoare brută de:
• 20 EURO pentru fiecare anvelopă Goodyear, Dunlop sau TreadMax pe jantă de 22.5“ sau dimensiunea 435/50R19.5”
Pentru fiecare anvelopă unică înregistrată în mod corespunzător pe Site-ul web și aprobată de către Administrator în timpul procesului de verificare (denumită în continuare „Recompensă“).
Valoarea Recompenselor acordate va corespunde valorii totale a Anvelopelor achiziționate și înregistrate în mod corespunzător.
§ 5. Anunțarea rezultatelor campaniei și plata Recompenselor
1. Procesul de verificare a întrunirii de către Participanți a tuturor criteriilor de eligibilitate care îi autorizează să obțină Recompensele se efectuează de către Administrator până la 19 aprilie 2019 cel mai târziu.
Toți participanții vor fi anunțați până la 26 aprilie 2019 cu privire la rezultatele Campaniei, printr-un mesaj e-mail trimis la adresa de e-mail furnizată de aceștia în timpul procesului de înregistrare pe Site-ul web.
2. Bonusul va fi plătit de către Administrator Participanților verificați în mod corespunzător și aprobați de către Administrator în 28 zile lucrătoare de la data finalizării procesului de verificare al datelor, indicat la punctul 1 de mai sus. Bonusul va fi plătit direct în contul bancar indicat de fiecare Participant în timpul procesului de înregistrare.
3. Valoarea Recompenselor acordate trebuie să fie considerată ca un venit de afaceri al Participantului și, prin urmare, responsabilitatea fiscală în această privință, dacă este cazul, va fi întotdeauna a Participantului.
§ 6. Reclamații
1. Participanții au dreptul de a depune reclamații privind Campania.
2. Participanții sunt obligați să prezinte orice reclamații direct Organizatorului, în scris, prin scrisoare recomandată sau prin curier, în termen de 14 zile la data primirii informațiilor cu privire la orice nereguli legate de Campanie. Reclamațiile primite de către Organizator după perioada mai sus menționată nu vor fi luate în considerație de către Organizator. Reclamațiile se trimit la următoarea adresă a
4
Organizatorului: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Commercial Marketing Department, Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxemburg.
3. Deciziile privind acceptarea sau respingerea reclamației aparțin Organizatorului, care îl va informa în scris pe Participantul care a depus reclamația, în termen de 14 zile de la primirea acesteia, despre decizia sa finală.
4. Sub rezerva dispozițiilor diferite de la punctul 2 de mai sus, orice altă comunicare între Participanți, Administrator și Organizator se realizează prin intermediul Site-ului web sau prin corespondență e-mail trimisă la adresa de e-mail a Administratorului: MyGoodyearTeam@product.pl sau la adresa de e-mail a Organizatorului: contact@mygoodyear.eu.
§ 7. Datele personale ale Participanţilor
1. Organizatorul este considerat operatorul de date cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participanților care participă în Campanie.
2. Participanții au dreptul să aibă acces la datele lor personale și să le rectifice prin contactarea privacy@mygoodyear.eu. Dezvăluirea datelor cu caracter personal este voluntară, totuși obligatorie pentru a participa la Campanie.
3. Organizatorul și Afiliații săi pot utiliza în continuare şi dezvălui datele personale ale Participanților, unor terțe părți, în scopuri comerciale de prospectare. Participanții se pot opune unei astfel de utilizări și divulgări, în orice moment, prin contactarea privacy@mygoodyear.eu.
§ 8. Dispoziții finale
1. Aceste Reguli și condiții sunt obligatorii pentru toate părțile participante la Campanie. Regulile și condițiile stabilesc principiile Campaniei, criteriile de eligibilitate ale Campaniei, drepturile și obligațiile Organizatorului, Administratorului și Participanților.
2. Toate problemele care nu sunt reglementate de aceste Reguli și condiții sunt supuse legii din Luxemburg aplicabile la sediul Organizatorului.
3. Litigiile care apar în baza acestor Reguli și condiții se atribuie competenței exclusive a instanțelor publice competente teritorial de la sediul Organizatorului.

LISTA LOCAȚIILOR EUROMASTER CARE PARTICIPĂ LA CAMPANIA MyGoodyear martie 2019:

SHIP-TO CODE  Dealer Name  City  Address  Postcode 
30047769 Euromaster Tenet Baia Mare  Bulevardul Independentei, Judeţul Maramureș  430071
30062584 Euromaster B & T  Arad  Strada Voinicilor  310304
267097 Euromaster B & T  Timișoara  Strada Chimistilor, Nr.2  300642
267096 Euromaster B & T  Timișoara  Strada Aristide Demetriade  300088
30012906 Euromaster Scorpion International Bacău  Sat Holt, Comuna Letea Veche  600197
30094008 Euromaster Tyre & Services Romania  Câmpulung Muscel  Valea Mare Pravat  117805
223490 Euromaster Tyre & Services Romania  Voluntari Şoseaua Pipera 1E 14251
271168 Euromaster Tyre & Services Romania  Slobozia  Strada Garii Noi  920095
271176 Euromaster Tyre & Services Romania  Oradea  Calea Borsului Nr 31  410553
271169 Euromaster Tyre & Services Romania  Iaşi  Calea Chisinaului, Km. 1  700520
271166 Euromaster Tyre & Services Romania  Craiova  Strada Raului  200636
271165 Euromaster Tyre & Services Romania  Bacău  Strada Izvoare, nr. 52  600289
271167 Euromaster Tyre & Services Romania  Galaţi  DN 2 (langa reprzentanta VW Galati)  800201
271174 Euromaster Tyre & Services Romania  București  Şoseaua Odai Nr. 511-513, Hala 1, Sectorul 1  75100
271175 Euromaster Tyre & Services Romania  Brașov  Calea Feldioarei Nr. 75C Bloc Hala1  500148
271164 Euromaster Tyre & Services Romania  Pitești  Autostrada Bucuresti - Pitesti  110139
271173 Euromaster Tyre & Services Romania  București  B-dul Iuliu Maniu Nr. 630 A, Hala 1 si Hala 2, Sectorul 6  77180
271170 Euromaster Tyre & Services Romania  Constanța  Strada Alba Iulia Intersectie cu Bd. Aurel Vlaicu 900330
271163 Euromaster Tyre & Services Romania  Cluj-Napoca  Strada Avram Iancu, Nr.486, Judeţul Cluj  407042
271171 Euromaster Tyre & Services Romania  Buzău  Şoseaua Spatarului  120226
30091557 Euromaster Ascet Com Târgu Jiu  Strada Termocentralei  210233
30054874 Euromaster Ascet Com Craiova  Str. Calea Bucuresti Nr 129, DE574, Km 8.7 200515
30127597 Euromaster VLADADEL  Targu Mures  Str. Paul Chinezu 540326
30065856 Euromaster VLADADEL  Tg Mures  Tisei 21  540249